Vaarst og omegns borgerforening Vedtægter

§1 Foreningens navn er Vaarst og Omegns Borgerforening

§2 Foreningens formål er at fremme aktiviteter, der tjener til at varetage byens og borgernes interesser, samt at formidle kontakten mellem byens borgere og eksterne aktører.

§3 Enhver husstand (ægtepar, samlevende, enlige) i Vaarst og omegn kan optages som
medlem. Medlemskabet dækker endvidere børn under 18 år. Personer med tilknytning til Vaarst kan
ligeledes optages som medlemmer

§4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Hvert medlem (husstand) har 1 stemme pr. fremmødt, dog maksimalt 2 stemmer i alt.

§5 Foreningen afholder ordinær generalforsamling en gang årligt i marts måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 1 revisor
  7. Evt. Forslag til pkt. 4 indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer:
Formand
Koordinator
Kasserer
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Valg til bestyrelsen sker for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Eventuelle kandidater skal erklære sig villige til at modtage valg.
På begæring sker valg til bestyrelsen ved skriftlig afstemning.

§7 Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves årligt i april måned.

§8 Foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse med §2. Foreningens kapital skal anbringes i et lokalt pengeinstitut. Løbende udgifter kan dækkes af en kassebeholdning.

§9 Bestyrelsen aflønnes ikke, men nødvendige omkostninger ved foreningens drift dækkes af
foreningens kasse.

§10 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til støtte for sine aktiviteter.
Medlemmer af udvalg kan være alle interesserede blandt foreningens medlemskreds.

§11 Generalforsamlinger indvarsles ved annoncering eller opslag mindst 14 dage før afholdelsen.

§12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på initiativ af bestyrelsen, eller når 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden for mødet.

§13 Bestyrelsen fører referat fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referater fra bestyrelsesmøder kan fremsendes på begæring, referater fra generalforsamlinger er tilgængelige på borgerforeningens hjemmeside.

§14 Kassereren udarbejder inden generalforsamling et fyldestgørende regnskab og fremlægger det i revideret stand på generalforsamlingen.

§15 Ophævelse af foreningen kan ske ved beslutning efter reglerne om vedtægtsændringer på to på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med mindre end 30 dages mellemrum. Evt. formue tilfalder almennyttige formål i Vaarst.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Vaarst den 14. juli 2020.