Vaarst og omegns borgerforening Vedtægter

Vaarst og Omegns Borgerforening
Vedtægter:
§1 Foreningens navn er Vaarst og Omegns Borgerforening
§2 Foreningens formål er at fremme aktiviteter, der tjener til at varetage byens og borgernes
interesser, samt at formidle kontakten mellem byens borgere og eksterne aktører.
§3 Enhver husstand (ægtepar, samlevende, enlige) i Vaarst og omegn kan optages som
medlem. Medlemsskabet dækker endvidere børn under 18 år.
Personer med tilknytning til Vaarst kan ligeledes optages som medlemmer.
§4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle beslutninger på
generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer
for.
Hvert medlem (husstand) har 1 stemme pr. fremmødt, dog maksimalt 2 stemmer i alt.
§5 Foreningen afholder ordinær generalforsamling en gang årligt i marts måned med følgende
dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og 2 suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant