Vaarst uret Vedtægter

Vedtægter for foreningen Vaarst Uret

§ 1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningen Vaarst Uret er en forening, der drives på almennyttigt grundlag
1.2 Foreningens navn er ”Foreningen Vaarst Uret ”
1.3 Foreningens hjemsted er: Vaarst, Aalborg kommune

§ 2. Formål
2.1 Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at drive arealerne i og omkring Vaarst Uret i Grusgraven, Vaarst.
2.2 Foreningen har endvidere til formål på almennyttigt grundlag at bidrage til udvikling af sociale og fysiske aktiviteter i Vaarst og Omegn under hensyntagen til natur og æstetik i området.
2.3 Foreningen informerer medlemmer og områdets borgere om initiativer og aktiviteter på området.
2.4 Det er ikke i sig selv foreningens mål at opnå økonomisk gevinst.

§ 3. Medlemskab
3.1 Foreninger, grupper, institutioner, skoler mv. som har hjemsted og/eller virke i Vaarst og Omegn kan tegne sig for medlemskab i foreningen.
3.2 Enhver enkeltperson/ressourceperson, som har sit hjemsted og/eller virke i Vaarst og Omegn, kan blive medlem af foreningen.
3.3 Bestyrelsen træffer efter anmodning om optagelse af enkeltperson eller medlemsgruppe, beslutning om optagelse, som kan ske med omgående virkning.

§ 4. Foreningens ledelse
4.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 eller 9 myndige personer.
4.2 Bestyrelsen skal være sammensat således, at det tilstræbes, at flest mulige medlemsgrupper er repræsenteret i bestyrelsen.
4.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer eller 5 bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen består af 9 medlemmer i alt. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer eller 4 bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Valgbar til en post i bestyrelsen eller som suppleant er enhver, der er myndig og medlem af foreningen Vaarst Uret.
4.4 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen i stedet for det udtrædende medlem indtil næst følgende generalforsamling. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt.
4.5 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen
4.6 Fremkommer der spørgsmål som ikke er beskrevet i vedtægterne er det bestyrelsens opgave at træffe en beslutning. Denne beslutning fremlægges på næstkommende Generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen
5.1 Bestyrelsen konstituerer sig en gang årligt senest d. 31.marts. Her udpeges formand, næstformand, sekretær og kasserer.
5.2 Møder indkaldes til af formanden. Suppleanterne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøderne.
5.3 Bestyrelsen skal indkaldes til møde, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
5.5 Bestyrelsen arbejder ud fra en vedligeholdelsesaftale indgået med Aalborg kommune, Park og Natur

§ 6. Udmeldelse og eksklusion
6.1 Udmeldelse af foreningen kan ske med øjeblikkelig virkning.
6.2 Begrundet eksklusion besluttes på en Generalforsamling efter samme regler som ved vedtægtsændringer, jf. § 9

§ 7 Økonomi
7.1 Regnskabsåret løber fra d. 1. januar til d. 31. december. (Første regnskabsår med ”nyt regnskabsår” går fra 1. juli 2016 til 31. december 2016)
7.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
7.3 Foreningen Vaarst Urets økonomi til bl.a. vedligeholdelse er baseret på et årligt fastsat støttebeløb fra hver af de tilsluttede medlemsgrupper, sponsorer og indtægtsdækket virksomhed.
7.4 Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med foreningens virksomhed.
7.5 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens konti.
§ 8 Generalforsamling
8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
8.3 Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel ved opslag i infoskab ved indgang til Grusgraven, på ejendommen Vaarstvej 200, på www.vaarst.dk og på Friskolen med angivelse af tid og sted samt dagsorden.
Dagorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt
  8.4 Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag fra bestyrelsen skal være fremlagt senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i infoskab ved indgang til Grusgraven, på ejendommen Vaarstvej 200, på www.vaarst.dk og på Friskolen
  8.5 Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt/hensigtsmæssigt, eller afholdes såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt til formanden eller bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.
  8.6 Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling udsendes af bestyrelsen, efter samme regler som ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal udsendes senest 1 måned efter bestyrelsen har besluttet eller modtaget ønske om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
  8.7 Referat fra Generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent og formand inden udsendelse/offentliggørelse. Referat udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 4 uger efter Generalforsamling. Referat offentliggøres i infoskab ved Grusgraven samt på www.vaarst.dk.
  8.8 Beslutninger, med undtagelse af de i § 9 og $ 10 nævnte, træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.
  8.9 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden Generalforsamlingen.

§ 9 Vedtægtsændringer
9.1 Ved vedtægtsændringer kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på Generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er færre end halvdelen af foreningens medlemmer til stede på Generalforsamlingen og forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær Generalforsamling. Denne Generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter datoen for ordinære Generalforsamling, og forslag kan da vedtages ved almindelig stemmeflertal, uden hensyn til antal fremmødte foreningsmedlemmer.

§ 10 Foreningens opløsning
10.1 Ved foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på Generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af foreningens medlemmer til stede på Generalforsamlingen og forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny Generalforsamling. Denne ekstraordinære Generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter datoen for første den ordinære Generalforsamling, og forslaget om opløsning kan da vedtages ved almindelig stemmeflertal, uden hensyn til antal fremmødte foreningsmedlemmer.

10.2 I tilfælde af opløsning overgår de etablerede anlæg til Aalborg kommune, der selv træffer beslutning vedrørende anlæggenes fortsatte drift. Eventuelle likvide midler kan kun anvendes til formål, der falder indenfor foreningens formålsparagraf. Beslutning om anvendelsen af midlerne vedtages på den afsluttende Generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 11 Ikrafttræden
11.1 Således vedtaget på stiftende Årsmøde i Foreningen Vaarst Uret den 4. oktober 2009.

Ændringer i vedtægter er godkendt på Generalforsamlingen den 26. oktober 2016, hvor alle medlemmer var fremmødt.